Basen i sauna

Informacja o rocznej ocenie jakości wody Informujemy, że w dniu 14.09.2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu wydał decyzję PS-NS-HK/3864/18 w sprawie oceny jakości wody od 02.06.2017 – 02.06.2018

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni mieszczącej się w obiekcie DSW ALGA przy ul. Słowackiego 5 w Świnoujściu, w tym woda doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9. listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz.2016) Pełna treść rocznej oceny jakości wody znajduje się na recepcji w obiekcie DSW ALGA.